Slide REDU
redukujeMY zapachy
z Szadółek
Dlaczego
z "Szadółek"
nie pachnie?
Image

Program redukcji zapachów

  Rozwiązaniem problemu nie jest jedna spektakularna inwestycja, ale szereg konsekwentnych działań, które zmniejszają uciążliwości zapachowe oraz ograniczają obszar ich oddziaływania.
  Ważnym czynnikiem, który może przyspieszyć osiągnięcie tego celu, jest spadek ilości odpadów, które trafiają do zakładu oraz właściwa segregacja.

Kluczowe jest DZIAŁANIE U ŹRÓDŁA!

image

marzec 2023

image

styczeń 2024

Jak działamy? U źródła!

Obszary naszych działań:

Techniczny

Obejmuje: hermetyczność obiektów, efektywność technologiczną, zmniejszenie ryzyk technologicznych.

 1. Usprawnienie systemu odgazowania.
 2. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej.
 3. Wymiana wsadu biofiltra kompostowni tunelowej.
 4. Zamknięcie jednej z kwater.
 5. Rekultywacja zamkniętej kwatery.

* Działaniem wspierającym jest budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów. Trafiać do niego będzie ok. 50% bardzo uciążliwej frakcji, tzw. podsitówki.

Organizacyjny

Dotyczy zwiększenia efektywności obsługi, tak by maksymalnie wykorzystywać możliwości instalacji.

 1. Zmiana struktury organizacyjnej, żeby skuteczniej i efektywniej nadzorować procesy przebiegające w poszczególnych instalacjach.
 2. Zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za optymalizację działań antyodorowych.
 3. Codzienny monitoring oraz tworzenie raportów dotyczących możliwych uciążliwości.
 4. Przeprowadzenie badań powietrza – współpraca ze środowiskami akademickimi nad metodologią długoterminowych badań powietrza.

Społeczny

Współpraca z mieszkańcami, zmniejszamy ilość odpadów, lepsza segregacja.

 1. Akcje edukacyjne – między innymi: co tak naprawdę wyrzucać do bio? Gdzie wyrzucić zakrętkę, a gdzie zbite lusterko?
 2. Konkursy dla szkół i mieszkańców.
 3. Prowadzenie dni otwartych.
 4. Akcje informacyjne – jak zmniejszyć ilość produkowanych odpadów. Jak lepiej je segregować?
 5. Wspólne akcje społeczne w najbliższym sąsiedztwie.

Zobacz jak pracujemy

Zapraszamy do naszego zakładu. Przyjrzyj się z bliska, co się dzieje z odpadami, które wynosisz do altany śmietnikowej.

Wpadnij do sortowni i zobacz, jak pracuje ta nowoczesna instalacja. Zajrzyj do kompostowni i sprawdź, jak z odpadów bio powstaje Czarne złoto ogrodników.

Wolisz zwiedzać we własnym tempie? Wybierz wirtualną mapę.

Lubisz słuchać opowieści? Wybierz opcję zwiedzania z przewodnikiem.

image

Odpowiedzi na pytania

Dlaczego u mnie brzydko pachnie?
Zakład Utylizacyjny w pobliżu którego mieszkasz zajmuje się bezpiecznym zagospodarowaniem odpadów od ponad pół miliona mieszkańców naszego regionu. Na niemal 68 hektarach przyjmujemy, przeładowujemy, magazynujemy, przetwarzamy i składujemy około 340 tysięcy ton odpadów komunalnych rocznie. Specyfika materiału, z którym mamy do czynienia i procesy niezbędne do jego zagospodarowywania wiążą się niestety z emisją nieprzyjemnych zapachów.

Wprowadzając program „REDU redukujemy zapachy z Szadółek” korzystamy z najnowszych technologii i rozwiązań, aby stale minimalizować uciążliwości. Cały czas prowadzimy monitoring olfaktometryczny (zapachowy) i analizujemy zebrane dane. Dzięki temu wiemy, że nasze działania przynoszą wymierne efekty – udało się nam ograniczyć odorowość. I cały czas pracujemy, aby uciążliwości były jak najmniejsze. Całkowite wyeliminowanie problemu nieprzyjemnych zapachów z tak dużego zakładu, przy tak dużej różnorodności instalacji i procesów jakie mają tu miejsce jest jednak praktycznie niemożliwe.
Kiedy przestanę odczuwać uciążliwe zapachy i co Zakład Utylizacyjny robi aby je zminimalizować?
Specyfika działalności naszego zakładu wiąże się niestety z emisją nieprzyjemnych zapachów. Olbrzymia ilość odpadów jakie przyjmujemy oraz procesy konieczne do ich bezpiecznego zagospodarowania powodują powstawanie złowonnych gazów i to one są powodem uciążliwości. Rocznie każdy z nas produkuje około 430 kg odpadów, z czego 20% to bioodpady. A zakład zajmuje się zagospodarowywaniem odpadów od ponad 500 tysięcy mieszkańców!

W ramach programu REDU prowadzimy szereg działań zmierzających do ich stopniowej redukcji.

Do najważniejszych działań należą:
 • Regularny monitoring odorowy z wykorzystaniem olfaktometru terenowego, co pozwala na kontrolę prowadzonych prac stricte pod kątem złowonności,
 • Zoptymalizowanie procesu kompostowania w kompostowni tunelowej i hermetycznej, co zaskutkowało obniżeniem odorowości strumieni wychodzących z tych procesów. W dalszym ciągu trwają prace optymalizacyjne, aby jeszcze bardziej obniżać potencjalną złowonność tych procesów,
 • Ograniczenie prac prowadzonych na placu dojrzewania kompostu zlokalizowanym bardzo blisko wschodniej granicy zakładu, co zaskutkowało obniżeniem odorowości tego placu,
 • Przeorganizowanie pracy zakładu, tak by działania, które z założenia wiążą się z potencjalnym generowaniem odorów prowadzone były maksymalnie do godziny 18-tej. Dzięki temu ograniczane jest oddziaływanie w godzinach wieczornych i nocnych, kiedy warunki atmosferyczne sprzyjają rozprzestrzenianiu się odorów,
 • Wykonywanie regularnych oprysków środkiem neutralizującym odory w newralgicznych lokalizacjach zakładu w celu ograniczenia potencjalnej odorowości oraz w sytuacjach potencjalnie sprzyjającym generowaniu nieprzyjemnych zapachów,
 • Ścisła kontrola zachowywania pełnej hermetyczności obiektów,
 • Od marca 2022 r. prowadzony jest wieloetapowy proces modernizacji systemu odgazowania kwatery składowania, obejmujący wiercenie nowych studni oraz położenie nowych tras rurociągów, co spowodowało ustabilizowanie i zwiększenie poboru biogazu,
 • Na początku 2023 roku zakończono przyjmowanie odpadów na kwaterze 800/1. Od tego czasu trwa proces jej rekultywacji. W ramach prowadzonych prac wykonano modernizację systemu odgazowania. Rozpoczęto również pokrywanie skarp szczelną matą bentonitową, dzięki której zdecydowanie obniżona zostanie uciążliwość zapachowa. W kolejnych miesiącach bentomata pokryje także wierzchowinę kwatery. Prace planowo zakończyć mają się w czerwcu 2025 roku,
 • W styczniu 2024 r. na obecnie eksploatowanej kwaterze, rozpoczęto wiercenie nowych studni gazowych pionowych, które zastąpiły stare, wyeksploatowane urządzenia. Wiercenie nowych studni zakończono w połowie marca 2024 r. Nowe studnie są obecnie sukcesywnie podłączane do sieci systemu odgazowania kwatery,
 • W styczniu 2024 r. rozpoczęto także wymianę złoża biofiltru kompostowni tunelowej i sortowni.
Czy warunki atmosferyczne wpływają na odczuwanie uciążliwych zapachów?
Dynamika rozprzestrzeniania się zapachów jest w znacznym stopniu uzależniona od warunków atmosferycznych, głównie wilgotności, temperatury powietrza, amplitudy temperatur, stopnia pionowej stateczności powietrza oraz kierunku i prędkości wiatru. Najbardziej niekorzystnym odorowo zjawiskiem jest tak zwana inwersja temperaturowa, czyli stan wynikający głównie ze znacznej różnicy pomiędzy temperaturą w ciągu nocy i w ciągu dnia oraz niskiej prędkości wiatru. Ponadto, w naszym rejonie przeważa występowanie wiatru o kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, w związku z czym bezpośrednie sąsiedztwo zakładu, czyli południowe dzielnice Gdańska, są najbardziej narażone na nieprzyjemne zapachy.

Na uciążliwości odorowe wpływają także zmiany klimatyczne. Szczególnie niekorzystne jest naprzemienne występowanie pór suchych i ulewnych deszczy, które powodują gwałtowny przyrost odcieków w krótkim czasie.
Czy potrzebujemy takiego zakładu w tym miejscu i czy skutki jego działalności są monitorowane?
Bezpieczne zagospodarowywanie odpadów komunalnych jest działalnością konieczną, tym bardziej, że ilość generowanych w miastach odpadów systematycznie wzrasta. Zakład Utylizacyjny działa w obecnej lokalizacji od lat 70. ubiegłego wieku. Pierwotnie było to wysypisko śmieci, gdzie składowano odpady, nie zajmując się ich dalszym zagospodarowaniem, ani przetwarzaniem. Dziś jesteśmy zakładem produkcyjnym, który zamienia odpady w surowce wtórne, przekazywane do recyklerów. Równocześnie dbamy o to, aby sukcesywnie minimalizować ilość odpadów trafiających na kwaterę.

Działalność zakładu jest stale monitorowana pod względem jej wpływu na środowisko. Wyniki badań dostępne są na stronie Dokumenty środowiskowe (https://zut.com.pl/ochrona-srodowiska/dokumenty-srodowiskowe/). Zapewnienie bezpieczeństwa środowiskowego należy do naszych priorytetów i systematycznie prowadzimy działania w tym zakresie.
Co się dzieje z hermetyczną kompostownią, dlaczego czuję brzydkie zapachy?
Na terenie naszego zakładu działają dwie kompostownie. Obie kompostownie spełniają wszystkie założenia technologiczne. Systemy są na bieżąco kontrolowane i regularnie prowadzone są opryski ograniczające rozprzestrzenianie się odorów. Dodatkowo w lutym 2024 nastąpiła wymiana biofiltra kompostowni tunelowej.

W kompostowni komorowej odpady bio oraz odpady zielone przerabiane są na certyfikowany ulepszacz gleby SK 9, zwany Czarnym złotem ogrodników. Kompost sprzedawany jest mieszkańcom, a także użytkowany na terenie zakładu podczas rekultywacji zamkniętej kwatery oraz w projektach ekologicznych takich jak Miejskie Mikrolasy oraz Wypożycz Choinkę. Proces kompostowania zachodzi w hermetycznych warunkach, a podciśnienie nadzorowane jest przez automatyczny system kontroli i zarządzania wentylacją.

Do kompostowni tunelowej z kolei trafia tzw. frakcja podsitowa, czyli odsiane ze zmieszanych odpadów komunalnych resztki o wielkości poniżej 80 mm. Procesy zachodzące we wnętrzu kompostowni zmniejszają aktywności biologiczną odpadów i ograniczają generowanie odorów. Produktem końcowym jest tzw. stabilizat. Dzięki zachodzącym procesom odpady tracą do 40% objętości, a tym samym mniejsza ilość trafia na kwatery składowania.
Gdzie mogę zgłosić kiedy czuję, że sytuacja robi się dla mnie nieznośna?
W ramach projektu REDU stale monitorujemy sytuację odorową w okolicy naszego zakładu. Jeśli zaobserwujesz znaczne natężenie nieprzyjemnych zapachów zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z nami.

Informacje dotyczące intensywności, miejsca i czasu uciążliwości są dla nas ważne i wykorzystujemy je optymalizując pracę na terenie zakładu.

Formularz kontaktowy oraz numery telefonu dostępne są w zakładce Kontakt (https://zut.com.pl/kontakt/). Możesz też wysłać do nas maila na: zut@zut.com.pl.
Czy nie możecie przenieść tego wysypiska gdzieś indziej?
Teren Zakładu Utylizacyjnego to niemal 68 hektarów na których przez ponad 50 lat trafiło kilkanaście milionów metrów sześciennych odpadów. Przeniesienie takiej ilości surowca jest praktycznie niewykonalne, a naruszenie struktury wiązałoby się z trudną do oszacowania emisją złowonnych gazów. Przeniesienie samych instalacji w inne miejsce nie zmieniłoby znacząco sytuacji, ponieważ samo zagospodarowanie składowanych już odpadów wymaga stałego nadzoru i prowadzenia prac w obecnym miejscu, a tym samym uciążliwości zapachowe nie zostałyby wyeliminowane.
Dlaczego wypuszczacie te smrody akurat w nocy? Dlaczego śmierdzi akurat wieczorem?
Na terenie zakładu nie ma instalacji z której wypuszczane są zapachy, niezależnie od pory dnia lub nocy. Źródeł potencjalnych uciążliwości zapachowych na terenie zakładu jest kilka. Każdy wiąże się z różnymi etapami zagospodarowywani odpadów. Niestety wieczorami pojawiają się niesprzyjające warunki pogodowe, zwykle znacząco spada siła wiatru, a wyczuwalność zapachu jest większa. Dlatego przeorganizowaliśmy pracę zakładu, tak by działania, które z założenia wiążą się z potencjalnym generowaniem odorów prowadzone były maksymalnie do godziny 18-tej. Dzięki temu ograniczane jest oddziaływanie w godzinach wieczornych i nocnych, kiedy warunki atmosferyczne sprzyjają rozprzestrzenianiu się odorów.
Czy mam jakiś wpływ na to, aby śmierdziało mniej?
O skali zapachu decyduje między innymi ilość odpadów jakie trafiają do naszego zakładu. Niezwykle istotna jest także ich właściwa segregacja, dzięki czemu odpady są mniej zabrudzone, a tym samym generują mniej nieprzyjemnych zapachów. Każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia produkcji odpadów w naszych domach, wprowadzając w swoją codzienność zasady życia według filozofii less waste tzn. zmniejszenia odpadów.

Jeżeli chcesz być bardziej eko, możesz zacząć wprowadzać je w życie.

 • Odmawiaj – m.in. foliowych toreb, słomek i jednorazowych opakowań,
 • Ograniczaj – na zakupy weź własną torbę, drukuj dwustronnie, kupuj w zbiorczych opakowaniach,
 • Użyj ponownie – zbędne ubrania sprzedaj, albo przekaż potrzebującym, wypożyczaj książki, wykorzystuj kilkakrotnie toreb na prezenty,
 • Naprawiaj – własnoręcznie lub skorzystaj z usług: krawców, szewców, stolarzy,
 • Segreguj – zgniataj i rozdzielaj wielomateriałowe odpady, a podczas zakupów wybieraj produkty z recyclingu,
 • Kompostuj – wykorzystaj odpady bio i mokre ręczniki papierowe do użyźniania swojego ogródka.
Grafika informacyjna Pobierz grafikę w wysokiej rozdzielczości klikając tutaj (2mb).
Po co budujemy nowoczesną spalarnię odpadów – Port Czystej Energii?
Wybudowany na terenie Zakładu Utylizacyjnego zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych zwany Portem Czystej Energii, to inwestycja realizowana przez spółkę miejską o tej samej nazwie - Port Czystej Energii Sp. z o.o. (www.portczystejenergii.pl). Trafiać będą tam wysokoenergetyczne odpady nienadające się do recyklingu, zwane „frakcją energetyczną”. W chwili obecnej takie odpady wywożone są do innych spalarni na terenie naszego regionu. Proces ten w związku z koniecznością transportu powoduje wysoki ślad węglowym, a także uzależnia zakład od wysokich i stale rosnących cen zagospodarowania odpadów.

Po uruchomieniu Portu Czystej Energii, odpady będą przetwarzane termicznie. W efekcie ich spalenia powstanie energia elektryczna i ciepło, które poprzez sieć ciepłowniczą trafi do mieszkańców Gdańska. Nowoczesna spalarnia to przyjazna środowisku elektrociepłownia, a wytworzona z odpadów energia stanowi zieloną alternatywę dla tradycyjnych, kopalnych źródeł energii. Zastosowana przy budowie instalacji sześciostopniowa technologia oczyszczania spalin, jest wysoce zaawansowana i pozwala skutecznie ograniczyć emisje zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo dzięki ograniczeniu transportów poza zakład, ograniczymy ślad węglowy powstający przy zagospodarowywaniu odpadów.

Niezależna od rynku, własna instalacja, pracująca na rzecz gdańszczan, wpłynie na stabilizację opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Jakie odpady będzie przetwarzać spalarnia odpadów?
Do Portu Czystej Energii trafiać będą wyłącznie odpady komunalne po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu. Odpady te, ze względu na swoją wartość energetyczną (ciepło spalania powyżej 6MJ/kg), zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być składowane i należy je spalać z odzyskiem energetycznym. Kod termicznie przekształcanych odpadów to 19 12 12.

Najbardziej popularne śmieci, które należy spalać to np. artykuły higieniczne, takie jak zużyte pieluchy jednorazowe czy podpaski, styropian, zabrudzony i tłusty papier, folie i opakowania po słodyczach, serach, maśle, części kosmetyków, a także tekstylia itp. .

Do spalarni trafią również rozdrobnione tzw. odpady gabarytowe. Po wybraniu z nich surowców nadających się do dalszego przetworzenia m.in. płyt wiórowych czy elementów metalowych, pozostałości będą termicznie przekształcane w Porcie Czystej Energii. .

Kolejne frakcje, które będą termicznie przekształcane to nadająca się do spalenia część tzw. podsitówki oraz balast palny z sortowni i kompostowni. W sortowni odpady przechodzą m.in. przez sita, gdzie następuje ich rozdział ze względu na wielkość. Większe odpady, które nie nadają się do recyklingu, a mają wartość energetyczną, trafią bezpośrednio do spalarni. Mniejsze odpady, poniżej 80 mm średnicy, czyli podsitówka, po oddzieleniu frakcji mineralnych trafi również do spalarni.
Czy funkcjonująca spalarnia wpłynie na ograniczenie uciążliwości zapachowych?
Uruchomienie Portu Czystej Energii spowoduje przede wszystkim ustabilizowanie cen za zagospodarowanie odpadów w naszym mieście. Dzięki wybudowaniu spalarni na terenie zakładu ograniczymy także ślad węglowy oraz ilość transportów zewnętrznych. Zmniejszeniu ulegnie także ilość odpadów trafiających na kwatery składowania. Procesy te nie wpłyną jednak znacząco na zmniejszenie uciążliwości odorowych, które powstają głównie na terenie składowanych przez lata na kwaterach odpadów.
Gdzie mogę uzyskać odpowiedzi na inne pytania?
Zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę internetową w zakładce Kontakt (https://zut.com.pl/kontakt/), lub przesłanie maila na adres: zut@zut.com.pl.
Skip to content